Skip to main content

Privacy

Solid Brush BV respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Met het oog op volledige transparantie tegenover onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en uitgevoerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking systemen op de website accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Door de Website te blijven bezoeken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van de Privacyverklaring die beschikbaar is op de Website is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke vermeldingen
Website (hierna ook “de Website” genoemd): www.solid-brush.com
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De verantwoordelijke”): Solid Brush BV, gevestigd te George Gershwinlaan 422, 1082 MTAmsterdam, kvk-nummer:

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U mag deze website of de daarin verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden, alsook alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en, meer algemeen, alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke persoon. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk mag niet worden uitgelegd als stilzwijgende toestemming of als afstand van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde:

  • de toegang tot de website of een deel daarvan opschorten, onderbreken of  beperken tot een bepaalde categorie bezoekers
  • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of de internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, defecten, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functies ervan niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op het internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke procedures die tegen u kunnen worden ingesteld:
wegens het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten
wegens schending van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor schade die u zelf, of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich onthouden van elke actie tegen de Beheerder als gevolg daarvan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, heeft hij het recht alle schade die hij daardoor heeft geleden en zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Solid Brush BV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens wordt verstaan: iedere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder hoofdzakelijk gebruikt om de relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, uw bestellingen te verwerken.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b), van de AVG heeft eenieder het recht op toegang tot en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of op beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Elk verzoek daartoe moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening hebt aangebracht en waarop het contactadres is vermeld. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn zo nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de beheerder verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van de bepalingen van deze Privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de beheerder bij het opvragen van de gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen van de Beheerder ontvangen. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected].

Indien u tijdens uw bezoek aan de website persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen daarvan of van elk ander ongeoorloofd gebruik, alsmede van elke handeling die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van deze perso(o)n(en). De beheerder is in bovenstaande situaties op geen enkele wijze verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaringstermijn
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard gedurende de bij wet vastgestelde termijn.

Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens waarmee u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website voor u aan te passen en het inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en aanmeldingscookies om sessie- en aanmeldingsinformatie bij te houden.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen andere cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verantwoordelijke partij en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk type besturingssysteem, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat hoort bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter van de woonplaats van de beheerder is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Support, [email protected].