Skip to main content

Algemene voorwaarden SOLID BRUSH BV

Artikel 1 – Definities

Solid Brush BV, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 84540753, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
De partijen zijn de verkoper en de koper samen.
Onder de overeenkomst wordt verstaan de koopovereenkomst tussen de partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling

De volledige aankoopprijs wordt altijd direct in de webshop betaald. Voor reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval ontvangt de koper een bewijs van reservering en aanbetaling.
Als de koper niet op tijd betaalt, is hij in gebreke. Indien de koper in gebreke blijft, heeft de verkoper het recht de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Indien de koper in gebreke blijft, zal de verkoper overgaan tot invordering van de schuld. De kosten van een dergelijke inning zijn voor rekening van de Koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien de koper weigert mee te werken aan de uitvoering van de bestelling door de verkoper, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. De partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
De in aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Na ontvangst van de bestelling heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat in op het moment dat de (volledige) bestelling door de consument is ontvangen.
Er is geen herroepingsrecht indien de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts een korte houdbaarheid hebben.
De consument kan een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. De verkoper is verplicht deze onmiddellijk na het verzoek van de koper ter beschikking te stellen.
Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product slechts zoveel uitpakken of gebruiken als nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst zal worden gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering. De verkoper zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Verkoper Koper hierover tevoren schriftelijk inlichten.
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verhoging van die prijs tot gevolg heeft.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die hem kunnen worden toegerekend.

Clausule 7 – Voltooiing en risico-overdracht

Zodra de koper de gekochte zaak in ontvangst heeft genomen, gaat het risico over van de verkoper op de koper.

Clausule 8 – Onderzoek en klachten

Koper is verplicht het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
Klachten met betrekking tot schade, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten door de koper binnen 10 werkdagen na de datum van levering van de goederen schriftelijk bij de verkoper worden ingediend.
Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt verklaard, is de verkoper gerechtigd hetzij tot herstel of herlevering over te gaan, hetzij de levering te annuleren en de koper een creditnota voor dat deel van de koopprijs te zenden.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine afwijkingen en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, grootte of afwerking.
Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen gevolgen voor andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren.
Na verwerking van de goederen bij de koper worden geen klachten meer aanvaard.

Artikel 9 – Monsters en modellen

Indien aan de koper een monster of model is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de te leveren goederen daaraan behoeven te beantwoorden. Dit geldt niet indien de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.
In geval van overeenkomsten betreffende een onroerend goed wordt de vermelding van de oppervlakte of van andere afmetingen en aanduidingen eveneens geacht slechts als aanwijzing te zijn bedoeld, zonder dat het te leveren goed daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10 – Levering

De levering vindt plaats “af fabriek/opslagplaats/magazijn”. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de koper.
Indien de goederen worden geleverd, is Verkoper gerechtigd eventuele leveringskosten in rekening te brengen.
Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst informatie van Koper nodig heeft, vangt de leveringstermijn aan nadat Koper deze informatie aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
Een door de Verkoper opgegeven leveringstermijn is indicatief. Het is nooit een deadline. Bij overschrijding van de termijn moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
Verkoper is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of gedeeltelijke levering geen zelfstandige waarde heeft. Bij levering in onderdelen is verkoper gerechtigd deze onderdelen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 – Overmacht

Indien de Verkoper door overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, is hij niet aansprakelijk voor de door de Koper geleden schade.
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval elke omstandigheid waarmee de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet kan worden verlangd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, oorlogshandelingen, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
Onder overmacht verstaan partijen tevens de omstandigheid dat leveranciers van wie de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, hun contractuele verplichtingen jegens de verkoper niet nakomen, tenzij dit aan de verkoper te wijten is.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben de partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen per aangetekende brief.

Artikel 12 – Overdracht van rechten

De rechten van een partij uit hoofde van deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling wordt beschouwd als een goederenrechtelijk beding als bedoeld in artikel 3:83, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Clausule 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

De bij de verkoper aanwezige goederen en de geleverde goederen en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de overeengekomen prijs volledig heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud inroepen en de goederen terugnemen.
Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, is verkoper gerechtigd het werk op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte is betaald. Dit wordt beschouwd als verzuim van de schuldeiser. Vertraagde levering kan in dat geval niet aan de Verkoper worden tegengeworpen.
De verkoper is niet gerechtigd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of anderszins te bezwaren.
De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
Indien de goederen nog niet zijn geleverd, maar het overeengekomen voorschot of de overeengekomen prijs niet is betaald, heeft de verkoper het recht van retentie. Het artikel wordt dan pas geleverd nadat de koper volledig en conform de overeenkomst heeft betaald.
In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag van het eigen risico van de betrokken polis.
De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten is niet uitgesloten.

Artikel 15 – Klachtplicht

Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onmiddellijk aan verkoper te melden. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is, is verkoper verplicht de goederen te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16 – Garanties

Indien garanties in de overeenkomst zijn opgenomen, geldt het volgende. De verkoper garandeert dat de verkochte goederen in overeenstemming zijn met het contract, dat zij zonder gebreken functioneren en geschikt zijn voor het gebruik dat de koper ervan wil maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van de verkochte artikelen door de koper.
Voornoemde garantie beoogt een zodanige risicoverdeling tussen verkoper en koper tot stand te brengen dat de gevolgen van een schending van een garantie steeds geheel voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper ter zake van een schending van een garantie nimmer een beroep kan doen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook indien Koper door het instellen van een onderzoek op de hoogte was of had kunnen zijn van de overtreding.
De genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien, zonder toestemming, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
Indien de door de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een goed dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de door die producent verstrekte garantie.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

Solid Brush BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, aanbiedingen, afbeeldingen, schetsen, modellen etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solid Brush BV genoemde intellectuele eigendomsrechten te kopiëren, aan derden te tonen en/of ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Solid Brush BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
Solid Brush BV zal belangrijke inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Solid Brush BV gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Indien in een gerechtelijke procedure een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden beschouwd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.